Algemene Voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur Portneeds B.V. (hierna: Portneeds) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81932464 en is gevestigd aan Posthoornstraat 17 (3011WD) te Rotterdam.

Artikel 1 - Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.

3. Portneeds: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: het publiceren van een Advertentie, het reageren op Advertenties.

6. Gebruiker: Het Bedrijf die gebruik maakt van de Website.

7. Opdrachtgever: Het bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met Portneeds.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Portneeds, alsmede voorstellen van Portneeds voor Diensten die door Portneeds aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Portneeds.

9. Website: www.portneeds.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Portneeds en Opdrachtgever en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van Diensten van Portneeds bij gebreke aan goedkeuring van c.q. akkoord op deze algemene voorwaarden.

3. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.

4. Portneeds gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Portneeds. Portneeds zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Portneeds.

5. Elk gebruik van of elke toegang tot de Diensten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is ten strengste verboden en in strijd met de Overeenkomst. De Diensten zijn niet toegankelijk voor Gebruikers die eerder verwijderd of geschorst zijn ten aanzien van de Diensten van Portneeds.

6. Als aanbieder van de Website, is Portneeds geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.

7. Portneeds heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid, juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Advertenties, of de Gebruiker die de betreffende Advertentie heeft geplaatst. Portneeds wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Advertentie(s) voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Advertentie zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Portneeds.

8. De inhoud van geplaatste advertenties of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere websites, applicaties, e-mails, social media en in andere online en offlineadvertenties.

9. De Website kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Portneeds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Portneeds van de (diensten van) de derde.

10. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 - Gebruik van de Website

1. Portneeds kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

2. Het verifiëren van Gebruikers is niet waterdicht. Desondanks neemt Portneeds alle in redelijkheid te nemen maatregelen die van haar verwacht kunnen worden met betrekking tot het verificatieproces. Een Gebruiker kan dienaangaande verplicht zijn om een vorm van (overheids)identificatie of andere informatie te verstrekken. Tevens heeft Portneeds het recht om Gebruikers te screenen op basis van openbare registers van strafrechtelijke veroordelingen (indien beschikbaar).

3. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Portneeds. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Advertenties.

4. De (inhoud van) de Website en Advertenties kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Portneeds en/of de Gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Portneeds en derden, alsmede op de goede naam van Portneeds. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Portneeds en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.

5. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Advertentie op de Website hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden eigen diensten of producten.

6. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Portneeds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

7. Portneeds is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Portneeds is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Portneeds bekend was.

8. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Portneeds onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

9. Portneeds is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 4 - Het account

1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website. Voor de zakelijke gebruiker geldt dat de persoon die de registratie verricht, verklaart en garandeert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de onderneming juridisch te binden en alle benodigde toestemmingen en licenties verschaft aan Portneeds die nodig zijn ten behoeve van de juiste uitvoering van de Overeenkomst.

2. Niet-geregistreerde Gebruikers kunnen Diensten van Portneeds gebruiken die tevens beschikbaar zijn voor gebruikers van de website en aldus de registratieprocedure niet hebben doorlopen, met name, ten aanzien van de functie:

  • het bekijken van advertenties en contactgegevens van de andere Gebruikers die op de Website zijn geregistreerd.

3. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, of via een (social media) account zoals bijvoorbeeld Facebook.

4. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

5. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Portneeds. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

7. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website.

Artikel 5 - Plaatsen van een advertentie

1. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt op of via de Website. Door het plaatsen van informatie op de Website Garandeert de gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de Website. Gebruiker staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving.

2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Advertentie te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website te publiceren en/of te verspreiden via de Website in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website.  Portneeds kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Portneeds zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Portneeds respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.

3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten.. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Portneeds om de content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website op internet en/of (social media) kanalen.

4. Indien een Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf een dienst of product aanbiedt via een Advertentie is Gebruiker verplicht om (i) de volledige prijs te benoemen, inclusief alle onvermijdbare kosten en (ii) de prijs inclusief btw te tonen.

5. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Portneeds onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.

6. Portneeds is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

7. Als het geadverteerde wordt verkocht, is het de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de Advertentie te verwijderen met behulp van de functionaliteit die beschikbaar is in het gebruikersaccount of om Portneeds op de hoogte te stellen zodat de Advertentie kan worden verwijderd. Vanwege (tijds)intervallen door indexgegevens en veiligheidsmaatregelen is de inhoud van Advertenties niet direct online zichtbaar.

 

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding Advertentie

1. Portneeds heeft het recht om de Advertentie van Gebruiker (en/of haar andere Diensten) op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de inhoud van de Advertentie in strijd is met deze voorwaarden, of de Advertentie misleidend is of anderszins schade veroorzaakt aan andere Gebruikers of derden.

2.  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 7 - Notice and Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Portneeds verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Portneeds komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Portneeds of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Portneeds tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Advertenties, reacties en meer. Portneeds zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Portneeds aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Portneeds over inbreuk makende of illegale Advertenties, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via e-mail (complain@portneeds.com) of door een bericht achter te laten op de Website.

6. Portneeds is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden dienst of product, en de dienst of het product en/of Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Portneeds wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Advertentie klopt, of dat het mogelijk een misleidende Advertentie is, of er op andere wijze sprake is van oplichting.

Portneeds heeft HIER een pagina waarin uitleg wordt gegeven over het herkennen van een oplichter.

Portneeds hecht waarde aan de integriteit en veiligheid aangaande het verwerken van informatie. Portneeds heeft een informatiebeveiligingsbeleid geïmplementeerd en volgt dit op. Tevens volgt Portneeds fysieke, bestuurlijke en technische beveiligingsmaatregelen, welke door Portneeds passend worden geacht. Voornoemde veiligheidsmaatregelen zijn ontworpen om de integriteit en veiligheid ten aanzien van informatiewerking te waarborgen. Portneeds kan echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derde partijen in staat zullen zijn om beveiligingsmaatregelen te omzeilen of informatie voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het verstrekken van informatie is, binnen de marge van de wet, voor risico van Gebruiker.

Artikel 8 - Beschikbaarheid Website

1. Portneeds staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Portneeds spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Portneeds is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. Portneeds is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. Portneeds is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Portneeds ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website. Portneeds kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website beperken indien Portneeds dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Portneeds, of om onderhoud uit te voeren aan de Website. Portneeds is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Portneeds zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

3. Portneeds heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de verkoop van de aangeboden diensten of producten door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de dienst of het product te verkopen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de het betreffende product of de dienst die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Advertentie. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Portneeds is nimmer aansprakelijk indien de dienst of het product niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 9 - Betaling en incassobeleid

1. Gebruiker is gehouden om de advertentiekosten bij de aanschaf te voldoen op basis van vooruitbetaling.

2. Advertentiekosten zijn vergoedingen voor het publiceren van Advertenties en eventuele aanvullende Diensten. Deze advertentiekomsten zijn gebaseerd op de dan geldende prijslijst die vóór publicatie aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld en de publicatie is afhankelijk van de volledige betaling via door Portneeds goedgekeurde betaalmiddelen. Portneeds gebruikt OnlinePaymentPlatform als externe serviceprovider voor betalingsdiensten. Door gebruik te maken van de self-list-services, gaat Gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan alle gebruiksvoorwaarden voor de OnlinePaymentPlatform-service, zoals Portneeds aan Gebruiker van tijd tot tijd beschikbaar zal stellen. Bezoek https://www.onlinepaymentplatform.com voor meer informatie. Vergoedingen voor niet-self listed Advertenties en eventuele aanvullende Diensten worden onderling overeengekomen tussen u en ons voorafgaand aan de eerste publicatie van de Advertenties en worden gespecificeerd in een Advertentieovereenkomst, indien van toepassing. De gegenereerde facturen zijn betaalbaar zonder enige verrekening bij ontvangst via onze goedgekeurde betaalmiddelen. Zodra een Advertentie is gepubliceerd, worden de bijbehorende kosten niet gerestitueerd.

3. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Portneeds zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Portneeds meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. De Diensten van Portneeds kunnen worden betaald via bankoverschrijving, creditcard (Visa / MasterCard) of via andere elektronische betalingssystemen, afhankelijk van het land van verblijf van de Gebruiker. De volledige lijst met betalingsopties is beschikbaar voor de Gebruiker op de betalingswebsite.

Artikel 10 - Beperking van Aansprakelijkheid

1. Portneeds is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Portneeds, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Portneeds en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Portneeds buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Portneeds alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Portneeds, (ii) de verkoop van de diensten of producten van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Portneeds en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.

3. Portneeds sluit alle gevolgschade uit.

4. Indien en voor zover Portneeds aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Portneeds betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een jaar (12 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans tot een maximaal bedrag van 250 euro.

5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Portneeds vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Portneeds binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Portneeds.

Artikel 11 - Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Portneeds voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten of producten, (ii) het gebruik van Diensten van Portneeds, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Advertentie en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Advertentie.

Artikel 12 - Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Portneeds, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via complain@portneeds.com met als onderwerp “Klacht” en/of via de Website (middels de berichtenfunctie).

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Portneeds de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Portneeds zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 13 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Portneeds vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Portneeds en Opdrachtgever, en Portneeds en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Portneeds en Opdrachtgever, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 17 mei 2021

Recent Toegevoegd Nieuws

2023-05-04

Overheight spreader...

Lees Verder

2022-06-26

Havenbranche innovatie is nodig. Start met uw havenmaterieel!

Het besef dat de havenbranche moet innoveren om de...

Lees Verder

2022-06-26

De vraag naar havenmaterieel blijft zeker groeien. Verkoop nu!

De vraag naar havenmaterieel groeit. Analisten voo...

Lees Verder

2021-11-17

Portneeds live!

Portneeds online marktplaats voor de port wereld...

Lees Verder